天竺山

tiān zhú shān

jìu líng jìu xún shī,
zhòng lái shí zài qī。
qióng yín sēng dìng tà,
yuán guà hè qī zhī。
shān yuè chuān chuāng rù,
xī yún bàng zhú yí。
yī shēng qīng qìng fā,
yìng hǔi chū jiā chí。
Processed in 0.142100 Second , 125 querys.