郭朝奉挽词二首 其二

guō zhāo fèng wǎn cí èr shǒu qí èr

shì tài shí nián bié,
jiāo qíng yì dài lùn。
jí mén xiān dǎo xǐ,
yǐn zhuó dìng kōng zūn。
zhàng jù chūn fēng yǔ,
sōng qīu yè yuè hún。
xiē chéng jiē yǐ wǎn,
jiāng kuò tīng tí yuán。
Processed in 0.109234 Second , 125 querys.