送刘伯宣尹松江府五首 其四

sòng líu bó xuān yǐn sōng jiāng fǔ wǔ shǒu qí sì

shì cóng yuán wǎng mì,
yì guǎng jì cái shū。
hào hào huáng fēng yuǎn,
chí chí huà rì shū。
sú yí sān jì hòu,
dé qià bǎi nián yú。
zhí fú fēi rén zhèng,
shēng mín běn yī chū。
Processed in 0.123477 Second , 125 querys.