山林乐四首 其三

shān lín lè sì shǒu qí sān

shān lín hé suǒ lè,
suǒ lè zài qín shū。
zùi mǎi zhōng shān jǐu,
yóu chéng xià zé chē。
jié jiāo wàng lù shǐ,
fēn xí hùn qiáo yú。
hé bì táo yuán lù,
fāng wèi yǐn zhě jū。
Processed in 0.110686 Second , 125 querys.