庚午读邸报

gēng wǔ dú dǐ bào

xī běi gān gē cù wèi lán,
cāng shēng shúi yǔ pò chóu yán。
fǔ wén gāo yì yún tái shàng,
yòu jiàn tóu shēn zhàng hǎi jiān。
tiān dì shí nián fēn wù àn,
jiāng hú wàn lǐ bìn máo bān。
yù xún míng dǐng pàn háo yǐn,
jiāo wài qí tíng bàn yǎn guān。
Processed in 0.109005 Second , 125 querys.