金坛郊外

jīn tán jiāo wài

sàn xiè guò píng dī,
qián cūn yǔ yī lí。
cǎo huāng wēng zhòng lì,
shù mì zhè gū tí。
yě sè lián tiān yuǎn,
xī guāng gé àn mí。
gān gē yóu wèi xī,
hé chù zú yōu qī。
Processed in 0.109456 Second , 125 querys.