次韵简黄监簿淳宗三首 其二

cì yùn jiǎn huáng jiān bù chún zōng sān shǒu qí èr

gùi shù tuán tuán mǎn gù shān,
yī zūn fēng yuè xiàn jūn xián。
jiāo yóu fù mò luò sòng lǐ,
shī jù shēng mín qīng miào jiān。
wǒ bèi wú cái nán yòng shì,
gù rén hòu lù jìng hé yán。
xī lóu shí èr lán gān yuè,
qīng mèng yìng xū gòng wǎng huán。
Processed in 0.111279 Second , 125 querys.