次韵郭元德閒居二首 其二

cì yùn guō yuán dé xián jū èr shǒu qí èr

yì cuàn míng hóng yuǎn,
chéng huāng qù hè huán。
wàn yuán jù shì huàn,
bǎi jì bù rú xián。
rén zài xī huáng shàng,
shí dāng jìn sòng jiān。
wěi xīn chéng wù huà,
hé dì bù péng shān。
Processed in 0.113136 Second , 125 querys.