陈索郎滩

chén suǒ láng tān

qù guó yú qiān lǐ,
cí jiā guò shí chéng。
fàn chūi yún zǐ bái,
jǐu zùi suǒ láng qīng。
yí liè qīu jiāng shǐ,
fān kāi mù ǎi qīng。
shèng míng fāng zài yù,
hé dì bù shēng píng。
Processed in 0.120905 Second , 125 querys.