送刘伯宣尹松江府五首 其二

sòng líu bó xuān yǐn sōng jiāng fǔ wǔ shǒu qí èr

huàn tú hūn mǒ qī,
dá shì jǐu bēi sī。
jí zhí shì duō jì,
fù qīng rén bù zhī。
lóng wū jù hé dào,
xíng zhǐ yào súi shí。
fù gùi zhēn huái yǐ,
qiān nián kàn dǐng yí。
Processed in 0.119754 Second , 125 querys.