登六和塔

dēng lìu hé tǎ

sēng shè yǐ sōng běi,
fú tú jiè zhú xī。
jiāng tōng yán lài yuǎn,
yún yā yuè shān dī。
huái lǐ sān yuán gé,
xiāng chéng qī shèng mí。
lín fēng bēi wǎng shì,
yuè luò dòng wū tí。
Processed in 0.115378 Second , 125 querys.