怀林绍先三首 其一

huái lín shào xiān sān shǒu qí yī

cháng huái gǔn zhuó lán,
chūn bàn shàng yán hán。
jǐu kè chóu wú mèi,
huái rén zùi bù huān。
dú shū kuáng lǐ bái,
wàng shì lǎo shī dān。
hé rì gūi lín xià,
yōu rán fàn yī dān。
Processed in 0.126921 Second , 125 querys.