金陵板桥别弟

jīn líng bǎn qiáo bié dì

jiāng jiāo yì jìu lú,
sòng ěr fù chóu chú。
bié guàn bù xíng mèng,
qíng duō lǎn jì shū。
jiāng hú gūi zhuō yuǎn,
fēng yǔ yè chuáng shū。
bēi jǐu cí yán yuè,
lí chóu lài sǎo chú。
Processed in 0.109364 Second , 125 querys.