郊庙歌辞。享龙池乐章。第四章

jiāo miào gē cí。xiǎng lóng chí lè zhāng。dì sì zhāng

dài dǐ dōng nán lóng yuè quán,
qīng yī bì làng yuǎn fú tiān。
lóu tái yǐng jìu bō zhōng chū,
rì yuè guāng yí jìng lǐ xuán。
yàn zhǎo húi líu chéng shùn hǎi,
gūi shū jiàn zhǐ yìng yáo nián。
dà chuān jì jì cán wèi jí,
bào dé kōng sī fèng xì juān。
Processed in 0.102063 Second , 115 querys.