长生桧

cháng shēng kuài

jī nián fēi xí juàn xún fāng,
yún nà lán bān yǎn zhú fáng。
yī tà yè shàn pú zuò wěn,
mǎn yú chūn zhú yào miáo xiāng。
jí quán yán pàn liáng yuán yǐn,
cái wěi chí biān yǐn lù xiáng。
xiàng shì wù hūn dēng yàn xiǎo,
shí lóu fēng dù pán shēng cháng。
pān luó bié líng chōng hán wù,
sǎo yè qián lín chèn xiǎo shuāng。
dà dǐ sēng jū yí sú lv̀,
cǐ zhōng shēn shì gèng qīng liáng 。
Processed in 0.105954 Second , 117 querys.