浮萍兔丝篇

李将军言:部曲尝掠人妻既数年携之南征值其故夫一见恸绝;问其夫已纳新妇则兵之故妻也
四人皆大哭各反其妻而去
予为作《浮萍兔丝篇》
浮萍寄洪波飘飘束复西
兔丝罥乔柯袅袅复离披
兔丝断有日,浮萍合有时;浮萍语免丝,离合安可知!
健儿东南征,马上倾城姿;轻罗作障面,顾盼生光仪
故夫从旁窥,拭目惊且疑;长跪问健儿:“毋乃贱子妻?
贱子分已断,买妇商山陲;但愿一相见,永诀从此辞
”相见肝肠绝,健儿心乍悲自言“亦有妇商山生别离我戍十余载,不知从阿谁?
尔妇既我乡,便可会路歧
”宁知商山妇,复向健儿啼:“本执君箕帚,弃我忽如遗
”黄雀从乌飞,比翼长参差雄飞占新巢雌伏思旧枝
两雄相顾诧各自还其雌
雌雄一时合双泪沾裳衣

fú píng tù sī piān

lǐ jiāng jūn yán : bù qū cháng lvè rén qī,
jì shù nián,
xié zhī nán zhēng,
zhí qí gù fū,
yī jiàn tòng jué ; wèn qí fū yǐ nà xīn fù,
zé bīng zhī gù qī yě。
sì rén jiē dà kū,
gè fǎn qí qī ér qù。
yú wèi zuò 《 fú píng tù sī piān 》。
fú píng jì hóng bō,
piāo piāo shù fù xī。
tù sī juàn qiáo kē,
niǎo niǎo fù lí pī。
tù sī duàn yǒu rì,
fú píng hé yǒu shí ; fú píng yǔ miǎn sī,
lí hé ān kě zhī !
jiàn ér dōng nán zhēng,
mǎ shàng qīng chéng zī ; qīng luō zuò zhàng miàn,
gù pàn shēng guāng yí。
gù fū cóng páng kūi,
shì mù liáng qiě yí ; cháng gùi wèn jiàn ér : “ wú nǎi jiàn zǐ qī ?
jiàn zǐ fēn yǐ duàn,
mǎi fù shāng shān chúi ; dàn yuàn yī xiāng jiàn,
yǒng jué cóng cǐ cí。
” xiāng jiàn gān cháng jué,
jiàn ér xīn zhà bēi,
zì yán “ yì yǒu fù,
shāng shān shēng bié lí,
wǒ shù shí yú zài,
bù zhī cóng ā shúi ?
ěr fù jì wǒ xiāng,
biàn kě hùi lù qí。
” níng zhī shāng shān fù,
fù xiàng jiàn ér tí : “ běn zhí jūn jī zhǒu,
qì wǒ hū rú yí。
” huáng què cóng wū fēi,
bǐ yì cháng cān chà,
xióng fēi zhān xīn cháo,
cí fú sī jìu zhī。
liǎng xióng xiāng gù chà,
gè zì huán qí cí。
cí xióng yī shí hé,
shuāng lèi zhān cháng yī。
Processed in 0.108619 Second , 125 querys.