始入白岳宿桃花洞天

shǐ rù bái yuè sù táo huā dòng tiān

shù lǐ chái fēi mù bù jiōng,
xiān tái dēng huǒ yuǎn yíng yíng。
yān héng gǔ kǒu xū táng bái,
lù rù shān yāo gǔ dòng qīng。
zhú yè fān fēng xuān yè yǔ,
táo huā líu shǔi dài chūn xīng。
cuán yuán wǔ lǎo yáo xiāng dài,
míng rì dān tī shàng yǎo míng。
Processed in 0.108970 Second , 125 querys.