枣枣曲

zǎo zǎo qū

jǐng wú wèi luò zǎo yù huáng,
qīu fēng lái zǎo chūi qiè cháng。
hán qíng bō zǎo jì yuǎn fāng,
mián mián zhòng qiè qiān húi cháng。
fēng tí jì qù píng jūn yǔ,
zǎo gān shúi dào qiè xīn kǔ。
gūi zhōng bù shì wàng fū shān,
jūn kàn lèi shī chuáng tóu tǔ。
Processed in 0.113387 Second , 125 querys.