见宋荔裳遗诗凄然有作

jiàn sòng lì cháng yí shī qī rán yǒu zuò

hǎo kè shēng píng jǐu bù kōng,
gāo gē líng luò tòng wú qióng。
xī chuān zhōng gǔ líu cán lèi,
dōng hǎi cóng wú shǎo dà fēng。
guó shì hún xiāo duō nán hòu,
lí rén wàng duàn jǐu yuán zhōng。
zhāng kān qī zǐ yìng shúi tuō,
cháo luǎn cháng pāo hǔ bào cóng。
Processed in 0.109928 Second , 125 querys.